Standard side

Årsmøte i Sameiget Botnedalen Veglag.

Årsmøte vert arrangera på Tokke kulturhus fredag 20. august kl. 1800.

Sakspapira er sendt ut før.

Vel møtt.

 

 

Nytt frå styre 08.04.21.

Årsmøte som vart planlagt til 16.04.21 vert avlyst. Grunnen er smittesituasjonen. Det er trist at me må avlyse nok ein gong, men dette har me ikkje kontroll på. 

Så snart smittesituasjonen endres vil me koma attende med meir informasjon. Styre håpar at årsmøte kan gjennomførast i løpet av mai / juni. 

 

Informasjon

I sumar blir det arbeid på vegen frå Kilerova og inn til vegenden ved Vaddeflotti. Det skal leggast ned straumkabel. Dette kan føre til at framkomlegheten vert noko redusera i korte periodar. 

Årsmøte i Botendalen veglag 2019.

Referat frå årsmøte i Bottendalen veglag

Til stades:

Olav Godtland, Per Tore Skaalen, Arild Hovden (Statkraft), Inge Vetle Mostøyl, Olav Mostøyl, John G Thoresen, Harald Kostveit, Gunnar Blomhaug, Knut Mostøyl, Rune Reindal, Knut Lofthus, Eldar vistad, Jan Olav Godtland (med fullmakt frå Anne Ålanslid), Birgit Breive Litveit, Lars Eriksen (med fullmakt frå Dordi Elise Flom). og Lars Hus

 

Dato/tid/stad:

12/04 – 2019, kl 1800-1930/ Tokke Kulturhus

Referat

Sak 1   Val av møteleiar

 Ø  Årsmøtet valte Olav Godtland som møteleiar.

 Sak 2   Val av protokollførar

 Ø  Årsmøtet valgte Olav Mostøyl som protokollførar

 Sak 3   Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste

 Ø  Innkalling og fullmakter blei godkjent.

 Sak 4   Godkjenne årsmelding

 Ø  Ingen merknader.

 Sak 5   Godkjenne rekneskap

 Ø  Per Tore gjekk gjennom rekneskapen for 2018, Ingen innvendingar frå dei frammøtte.

 Sak 6   Godkjenne budsjettframlegg

 Ø  Per Tore gjekk gjennom budsjettframlegg for 2019, Ingen merknader frå dei frammøtte.

 Sak 7   Handsame innkomne saker

 A         Parkeringsplassar langs vegen

 Ø  Veglaget ynskjer å pålegge hytteeigarar som parkerer langs veg å etablere egne parkeringsplassar for ikkje å hindre trafikk og vedlikehold. Forslagsvis at dette ordnast over ein treårs periode. Årsmøte er einig i dette og er interessert i at det ikkje skal vera hindringar som begrensar trafikk noko som er spesielt ugunstig om ein hindrar utrykkingskøyretøy som skal koma raskt fram.

Ø  Snuplassar bør merkast slik at desse ikkje blir bruka som parkering.

Ø  Årsmøtet kom med forslag om at veglaget bør vurdere å etablere parkeringsplassar for turistar.

 B         Veglaget bør etablere ein valkomité

 Ø  Tore Oterholt, Einar Slettetveit og Åse Slåtta er foreslått av årsmøtet.

Valgkomité må finne ein person som kan gå inn som kasserar etter Per Tore som har ønske om å trekke seg ut av styret i veglaget.

 C         «INATUR» har kome med forspurnad til veglaget angåande sal av fiskekort i     område. Styre meiner dette er eit tema som grunneigarar bør ta stilling til, og kan vera eit aktuelt tema på årsmøte der fleire er samla. 

 Ø  Lite stemning i årsmøtet for å ta dette vidare, få grunneigarar møtte.

         8          Val av leiar

 Ø  Olav Godtland stiller som leiar eit år til.       

        9          Val av kasserar

 Ø  Per Tore stiller inntil vidare (01.08.2019), styret får fullmakt til å velge ny kasserar.

         10        Val av tre styremedlemmar

 Ø  Inge Mostøyl, Olav Mostøyl og Arild Hovden stiller som styremedlemar vidare.

         11        Årsmøte må ta stilling til dugnad/innleige av arbeidskraft

         A         Halde dugnad der dei partane som ikkje stiller opp blir belasta med eit gebyr, eksempelvis 6 – 800 kr.

 Ø  Årsmøtet er positivt innstilt på dugnad og at dei partar som ikkje stiller kan anmodas å betale eit gebyr på 600kr.

Det vil bli sett opp fleire datoar for dugnad i 2019 for at dette skal kunne passe forbetre oppmøte. Dei som blir bedt om å stille med større reiskap som traktor ol. må få kompensasjon for dette.      

        B         Utføre alt dugnadsarbeid med innleigd arbeidskraft

Ø  Ikkje interesse for dette inntil vidare.

 Ymse:    

Ø  Styret la fram at det er komen inn ein del kommentarar, spørsmål og ytringar frå ein part som ikkje er lett å tilfredsstille. Parten har heller ikkje betalt for avgift i 2018 og stilte ikkje på møtet. Årsmøtet er einstemmig i at dette ikkje er noko styret skal bruke tid på i framtida og er tilfreds med det arbeidet styret gjer for veglaget.

 Ø  Vedtekter for veglaget bør endrast så snart dette er mogleg, her er det fleire ting som er uklare og gjev stort rom for tolking. Dette gjelder då spesielt for kven som skal betale i bomkasse eller kan køyre på ein part i veglaget. Grunneigar / hytteeigar.

 Ø  Brukarar av vegen bør og vise omsyn og om mogleg ikkje belaste vegen med tung last når den er veldig blaut.

 Referent

Olav Mostøyl 

 

 

Overskrift