BOTNEDALEN VEGLAG

Der er kome mykje sno dei siste døgna. Ca. 35 - 40 cm inne i Hovund. Det ser bra ut for påske snoen. 07.03.19.

Årsmøte i Botendalen veglag 2019.

 

Årsmøte i veglaget blir fredag 12. april 2019 kl. 1800 på kulturhuset på Dalen.
Innkalling vert sendt på e-post til dei som har det. Styre jobbar nå med å få registrere e-post adresse til alle. Andre fær den i posten. Saksliste kjem seinare.

Saksliste til årsmøte:

1.     Val av møteleiar

2.     Val av protokollførar

3.     Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste

4.     Godkjenne årsmelding og revidert rekneskap

5.     Godkjenne rekneskap

6.     Godkjenne budsjettframlegg

7.     Handsame innkomne saker

a.     Parkeringsplassar langs vegen

b.     Velje ein valkomité

c.      Inatur har kome med forspurnad til veglaget angåande sal av fiskekort i område. Styre meiner dette er ei tema som grunneigarar bør ta stilling til, og kan vera eit aktuelt tema på årsmøte der fleire er samla.  

8.     Val av leiar

9.     Val av kasserar

10.  Val av tre styremedlemmar

11.  Årsmøte må ta stilling til dugnad/innleige av arbeidskraft

a.     Halde dugnad der dei partane som ikkje stille opp blir belasta med eit gebyr, eksempelvis 6 – 800 kr.

b.     Utføre alt dugnadsarbeid med innleigd arbeidskraft

 

Nytt styre i veglager:

Leiar Olav Godtland, kasserar Per Tore Skaalen, styremedlemar Inge Mostøyl, Olav Mostøyl og Arild Hovden. 

Rekning for sesong 2018
Rekningane er sendt til fyrste navnet som står i lista på eigendomar med felleseige.
Dykk må sjølve splitte den opp men send pengane i ein sum til Veglaget.
Vi har ikkje kapasitet til å dele opp rekningane.Huks styre gjer dette på frivillige basis utan betaling.
Alle er pliktige å betale rekninga med den summen det er påført. Dette er Jordskifterettens avgjørelse som ingen har anka og resultatet er derfor bindande for alle partar. Dei som ikkje betalar sender styret til inkasso.
Mvh Kasserar
Per Tore Skaalen. Telf 975 96363

Referat årsmøte Botnedalen veglag 13.04.18

Stad: Kulturhuset, Dalen.

1.     Val av møteleiar - Olav Godtland

2.     Val av protokollførar – Tore Felland Storhaug

3.     Det vart lagt fram fullmakt frå Anne Sletteveit til Jan Olav Godtland, denne vart godkjent. Innkalling og saksliste vart godkjent. Det vart bestemt at to av deltakarane på årsmøtet signerar protokollen, og ikkje alle frammøtte slik det heiter i slutninga frå jordskifteretten.

Olav Godtland gjekk igjennom endringar i partar kjende for styret og oppsummerte slutninga frå jordskifteretten.

4.     Olav Godtland gjekk igjennom årsmeldinga frå styret for perioden 2014 til 2017. Årsmeldinga  vart godkjent og styret fekk applaus for godt arbeid.

Per Tore Skaalen gjekk igjennom rekneskapen. Kostnad 2017 var kr 237296. Saldo per 31.12.17 var kr 47.004. Rekneskapen vart godkjent.

5.     Olav Godtland gjekk igjennom framlegg til arbeidsplan og budsjett. Årsmøtet var positive til å leggje opp ein buffer i samband med uforutsette hendingar/flaum m.m. Årsmøtet godkjende budsjettet og arbeidsplanen.

6.     Ingen innkomne saker.

7.     Val av leiar – Olav Godtland (1 år)

8.     Val av kasserar – Per Tore Skaalen (1 år)

9.     Val av tre styremedlemmar – Olav Mostøyl, Inge Mostøyl og Statkraft: Arild Hovden.

10.  Årsavgiftene vart kr 540 per part.

11.  Bommavgift, årsmøtet gjorde ingen endringar.

12.  Årsmøtet hadde ikkje framlegg til retningsliner for vedlikehald, opprustingar, vinterbrøyting og vilkår for tildeling av oppdrag.

13.  Årsmøte valde å gje fullmakt til styret til å engasjere rekneskapskontor til å føre rekneskapen, og fakturere partane.

14.  Styret bad om fullmakt til å engasjere faghjelp til synfaring og godkjenning av vegen etter utbetring. Årsmøtet gav styret fullmakt til å engasjere faghjelp til synfaring og godkjenning av vegen før veglaget overtek vegen inn til dammen frå Statkraft.

15.  Det vart ei drøfting om kven partsbetalinga gjeld for. Årsmøtet er samde om at husstandsmedlemmar er omfatta av parten. Saka vert teke opp att om tre år.

 Gunnar Blomhaug (sign)                                      Arild Hovden (sign)

Overskrift