FROLAND PARKERINGSLAG

Din overskrift

Viktig melding.

6. oktober 2017 kl. 1900 er det årsmøte i parkeringslaget. Årsmøte blir på Tokke kulturhus på Dalen. 

Saksliste:


1. Godkjenning av dagsorden og innkalling

2. Val av møteleiar og referent

3. Årsmelding 2016-2017

4. Status i jordskiftesaken om Botnedalsvegen mv.

5. Status i vilkårsrevisjonssak -Tokke-Vinje konsesjonen

6. Storleik på årskontingent, jf. sterk økonomi

7. Rekneskap, revisjonsmelding

8. Forslag

9. Val

10. Eventuelt

Sakspapir blir sendt ut til dei som har e-post adresse. Dersom det er andre som ynskjer sakspapira kan dei henvende seg til styret. 

Styret ynskjer alle vel møtt til årsmøte. 


   

        

                 


Styre Froland parkeringslag

Eldar Vistad

Tlf. 99381406

Leiar

Olav Godtland

Tlf. 41630521

Kasserar

Margit Felland Krogh

Tlf. 41593112

Styremedlem

Inge Møstøyl

Tlf. 99202512

Varamedlem

Bente Lippert

Tlf. 91154412

Varamedlem


Informasjon frå Statkraft Energi AS

Omtale av damprosjekte frå Statkraft Energi AS.

Statkraft Energi AS skal bygge om Botnedalen dammar i perioden 2015-2017. Utførande entreprenør er Kåsa & Ringhus AS.

Ombygginga gjeld Botnedalen dam og Kilerova sperredam. På Botnedalen dam skal fylgjande tiltak gjennomførast:

-          Plastring av nedstrøms skråning

-          Oppgradering av lekkasjemåling

-          Heving av morenekjerne og plastring av ny krone

-          Strossing av overløpstunell

-          Ombygging av overløp i betong

-          Rensk og sikring av tappetunell

-          Rehabilitering av tappeluke

Oppussing av lukehus på dammen

På Kilerova sperredam:

-          Heving av kjerne

-          Lekkasjemålearrangement inkl lekkasjemålehus nedstrøms dammen

-          Plastring av opp- og nedstrøms side, samt ny krone

Vinteren 2015-2016 vil det bli bygd veg inn, og sett i gang drift ved nytt steinbrot sør for Murtestøyltjønna. Det vil vere naudsynt å brøyte anleggsvegen frå Øyarvadet til Botnedalen dam i denne perioden, og vegen er i utgangspunktet stengt for allmenn mororisert ferdsel.

Entreprenøren vil vere behjelpeleg med å etablere alternative skuterløyper etter godkjende trasear, og legge til rette med krysningspunkt når vegen er brøytt.

Vegen kan nyttast med skuter av alle med skuterløyve så lenge det ikkje er framkomeleg i skuterløypene. Dersom løypene og anleggsvegen ikkje er farbare med skuter kan det brukast bil på anleggsvegen.

Ved behov for materialtransport vil det og bli gjeve tillating til å køyre med bil på anleggsvegen.

Anleggsvegen vil kun ha vintervedlikehald til anleggets eget behov, og vil normalt kun bli brøyta på vekedager når det er drift på anlegget. Det vil ikkje bli etablert annen beredskap i helger eller andre fridagar. Parkering langs anleggsvegen må ikkje hindre anleggstrafikk og adgang til Statkrafts installasjonar. Feilparkera biler vil bli fjern for eigars rekning.

I tillegg kan det bli restriksjoner på bruk av anleggsvegen mellom steinbrot ved Murtestøyl tjønni og dammane, under masse- og steintransport. Store og tunge anleggsmaskiner sammen med personbiler på smal anleggsveg kan skape farlege situasjonar. Tryggleiken til alle brukerar av anleggsvegen vil vere avgjerande og fortløpande vurdert i anleggsperioden. Anleggsvegen bli stengt for all privat bruk om veg og føreforhold tilseier det.

Statkraft og KR Entreprenør AS vil fortløpande ha nødvendig kommunikasjon med Botnedalen Veglag og Froland Parkeringslag i anleggsperioden.

Løypetrasear er stort sett som tidligare, men gul løype til kryss Kilerova er lagt utanom området der steinbrotet blir etablert og vil ha ein felles del av traseen med blåløype. Oversikt på berørte grunneigerar er utarbeida og tillatingar er innhenta fra kvar enkelt grunneigar. Endringer på desse løypetraseane kan forekome avhengig av korleis sno- og vinterforholda blir.

Løypetraseer:

Rød løype                 Øyarvadet – Bru Hoveddam                       2300m       

Gul løype                  Øyarvadet – Kilrova                                       2800m                 

Blå Løype Lang        Kryss Strandstøyl                                              525m

Løypetrase fra Bru Botnedalen og forbi hoveddammen er ikkje innteikna på kart då den vil mest sannsynleg blir lagt langs eller i anleggsvegen. Dette avheng av fremdrifta på anleggsarbeidet og kva for trasear masse- og steintransporten brukar nedanfor dammen.

Felles skuterparkering på myr ved start av løypetrasear er ynskjeleg for å unngå at det blir parkera for mange snøskuterar og utstyr langs anleggsvegen, som igjen kan hindre snorydding. Statkraft har ikkje ansvar for skuterparkeringa, men har vore behjelpelege med å avklare bruken av plassen med berørte grunneigerar. Statkraft sender melding til kommunen med kopi til politiet slik at alle med skuterløyve langs anleggsvegen lovleg kan bruke dei alternative skuterløypene.

Statkraft ber om at alle brukerar av skuterløypene og anleggsvegen visar hensyn til kvarandre og anleggstrafikken slik at all ferdsel kan foregange på ein mest mogleg sikker måte.

I samanheng med ombygging av Botnedalen dam i 1991, vart det etablert steinbrot i magasinet. Dette steinbrotet har ei høg fjellskjering som kjem til syne når magasinet er lågt.

Planen er å fylle inn vrakmasser frå steinbrotet vinteren 2016. Arbeidene blir gjort for å fjerne mest mogleg av denne skjeringa, og minke sjansane for ras og utforkøyring.

Det vil bli utført diverse vegarbeid i perioden prosjektet pågjeng. Blant anna er det planlagt å endre vegtraseen søraust for Botnedalen dam. Der er nokre hårnålssvingar som det er ynskje om å fjerne.

Statkraft Energi AS og Kåsa & Ringhus AS håpar på eit positivt samarbeid med veglag, parkeringslag, hytte- og grunneigarar i Botnedalen.

Evt spørsmål til anleggsarbeidene kan rettast:

Tor Helge Midtbø – 95700136

Svein Tore Kåsa - 996 43 933

Arild Hovden – 416 36 996